CỤC CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH HƯỚNG DẪN THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PCCC ĐỐI VỚI TRẠM SẠC XE ĐIỆN

Vào ngày 9 tháng 5 năm 2022, Bộ công an Cục cảnh sát PCCC và CNCH đã gửi văn bản hướng dẫn thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với trạm sạc xe điện như sau:

Hiện nay, trên địa bàn cả nước có xu hướng phát triển, lắp đặt trạm sạc xe điện bố trí trong khuôn viên cửa hàng xăng dầu và tại một số gara xe (gara xe độc lập hoặc gara xe đặt trong nhà của các công trình trung tâm thương mại, chung cư, văn phòng, trạm dừng nghỉ đường cao tốc…). Để thống nhất thực hiện trong công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với đối tượng này, C07 đề nghị Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Xác định đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC 

Trạm sạc xe điện không phải là đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC quy định trong phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, khi đặt trạm sạc xe điện trong một số loại hình công trình thì việc xác định đối tượng thẩm duyệt thiết kế về PCCC được quy định như sau: 

Đối với trạm sạc xe điện đặt tại gara xe độc lập; tại gara xe trong nhà của các công trình; trong khuôn viên cửa hàng xăng dầu: yêu cầu thực hiện thẩm duyệt với các đối tượng là các gara xe, công trình, cửa hàng xăng dầu quy định tại Phụ lục V Nghị định số 136/2020/NĐ-CP. Đơn vị chủ đầu tư đề nghị thẩm duyệt là chủ sở hữu của công trình; 

– Đối với trạm sạc xe điện đặt ngoài trời (trừ trường hợp đặt trong khuôn viên cửa hàng xăng dầu): không yêu cầu thẩm duyệt thiết kế về PCCC. 

2. Nội dung thẩm duyệt thiết kế về PCCC 

Nội dung thẩm duyệt thiết kế về PCCC đối với các trạm sạc xe điện đặt trong các công trình thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC phải thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, trong đó lưu ý một số nội dung sau: 

2.I Quy chuẩn, tiêu chuẩn và các tài liệu, chỉ dẫn kỹ thuật áp dụng 

Thực hiện đối chiếu theo các quy định hiện hành về PCCC của Việt Nam QCVN 06:2021/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình”, QCVN 13:2018/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về gara ô tô”, TCVN 3890:2009 “Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng”, TCVN 5738:2021 “Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật”, TCVN 7336:2021 “Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt”… các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác liên quan đến loại hình công trình có đặt trạm sạc xe điện (các thiết bị điện, các trụ sạc thuộc trạm sạc và các thiết bị điều khiển, cấp nguồn cho trạm sạc được coi như các thiết bị diện thuộc công trình). 

Trường hợp các tài liệu, chỉ dẫn kỹ thuật về trạm sạc của nhà sản xuất có các yêu cầu bổ sung hoặc cao hơn quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam thì thực hiện theo nội dung tại tài liệu, chỉ dẫn kỹ thuật. 

2.2 Đối với trạm sạc xe điện đặt trong khuôn viên cửa hàng xăng dầu 

– Về khoảng cách an toàn PCCC, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan + Vị trí đặt các trụ sạc xe điện phải bảo đảm khoảng cách đến các hạng mục xây dựng trong cửa hàng theo quy định tại Điều 6 QCVN 01:2020/BCT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu”; không đặt tại các vị trí thuộc vùng nguy hiểm cháy nổ Zn, Z, theo quy định tại Điều 7 QCVN 01:2020/BCT; 

+ Hệ thống thiết bị điện của trạm sạc phải bảo đảm yêu cầu theo quy định tại Điều 11 QCVN 01:2020/BCT. 

Về trang bị phương tiện PCCC theo yêu cầu chung đối với công trình cửa hàng xăng dầu theo quy định tại TCVN 3890:2009 và Điều 12 QCVN 01:2020/BCT. Trong đó, khu vực trạm sạc xe điện phải bố trí phương tiện, dụng cụ chữa cháy ban đầu theo yêu cầu như đối với “máy phát điện, trạm biến áp” được quy định tại Bảng 6 Điều 12 QCVN 01:2020/BCT. 

2.3 Đối với trạm sạc xe điện đặt tại gara xe độc lập; tại gara xe trong nhà của các công trình 

– Về giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan: Các tủ điện, thiết bị điều khiển và cấp nguồn cho trạm sạc phải được ngăn cháy với khu vực gara và bảo đảm theo quy định tại Điều 2.3.4 của QCVN 13:2018/BXD; đồng thời các thiết bị phải bảo đảm theo các yêu cầu của QCVN 12:2014/BXD và các tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết bị điện liên quan. 

– Về giải pháp chống tụ khói: 

+ Trường hợp gara đã có hệ thống hút khói hoặc giải pháp thông gió tự nhiên bảo đảm theo quy định: cho phép sử dụng giải pháp hút khói hiện hữu; 

+ Trường hợp thiết kế, xây dựng mới công trình có bố trí trạm sạc xe điện hoặc công trình chưa có giải pháp chống tụ khói thì phải có giải pháp hút khói theo quy định tại Điều 2.3.3 QCVN 13:2018/BXD và Phụ lục D QCVN 06:2021/BXD. Quạt hút khói phải bảo đảm giới hạn chịu lửa theo quy định tại D.9 QCVN 06:2021/BXD là 1,5 giờ ở 600°C. 

– Về trang bị phương tiện PCCC phải phù hợp với yêu cầu trang bị của nhà và công trình tại TCVN 3890:2009 và yêu cầu đối với gara theo quy định tại QCVN 13:2018/BXD, trong đó cần lưu ý: 

+ Trường hợp gara đã có hệ thống chữa cháy tự động bằng nước Sprinkler bảo đảm theo quy định: cho phép sử dụng hệ thống Sprinkler hiện hữu để chữa cháy cho khu vực trạm sạc xe điện. Tuy nhiên, phải bảo đảm yêu cầu: trạm sạc xe điện phải được ngắt điện trước khi phun nước chữa cháy theo quy định tại Điều 5.1.6 TCVN 7336:2021; hệ thống Sprinkler chữa cháy cho khu vực trạm sạc xe điện phải được cải tạo thành 01 cụm chữa cháy riêng được khống chế, điều khiển bằng 01 van tràn (deluge valve), van tràn chỉ được kích hoạt khi có tín hiệu của hệ thống báo cháy và tín hiệu xác nhận đã ngắt nguồn điện của trạm sạc xe điện. Việc ngắt nguồn cho trạm sạc xe điện phải được thực hiện bằng tay và tự động từ tín hiệu báo cháy, công tắc ngắt khẩn cấp nguồn điện của trạm sạc xe điện phải bố trí trong phạm vi không quá 15 m từ trạm sạc và phải có dán nhãn, chỉ dẫn về cách vận hành, ngắt nguồn điện. 

+ Trường hợp thiết kế, xây dựng mới công trình có đặt trạm sạc xe điện hoặc công trình chưa có hệ thống, phương tiện PCCC thì phải trang bị bảo đảm theo quy định của TCVN 3890:2009. Nếu sử dụng hệ thống chữa cháy bằng nước thì thực hiện bảo đảm theo yêu cầu như đối với trường hợp trên. 

C07 đề nghị Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu để triển khai thực hiện trong công tác thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần phản ánh về C07 để kịp thời giải đáp, hướng dẫn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *