Điều khoản và điều kiện

Tổng hợp các thông tin về điều khoản và pháp lý của các dịch vụ của Rabbit EVC.

Điều khoản và Điều kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng truy cập và cài đặt ứng dụng và sử dụng dịch vụ trong lãnh thổ Việt Nam bao gồm:

(i)    Cá nhân từ đủ 16 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện các giao dịch trên ứng dụng Rabbit EVC.

(ii)    Tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam

Khi đăng ký tài khoản, Quý khách phải đáp ứng các điều kiện nêu tại mục 1.1 trên đây. Quý khách có thể chọn tạo một tài khoản và cung cấp thông tin nhất định, bao gồm số điện thoại hợp lệ và mật khẩu. Quý khách sẽ phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên ứng dụng. Hơn nữa, Quý khách phải thông báo cho Chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép.

Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do khách hàng không tuân thủ quy định, hướng dẫn của chúng tôi. Bằng cách cung cấp thông tin của mình, Quý khách đồng ý cho Chúng tôi liên hệ với Quý khách về mối quan tâm của Quý khách đối với chúng tôi hoặc qua email, điện thoại hoặc thông qua bất kỳ thông tin liên hệ nào khác mà Quý khách đã chọn để cung cấp.

Sản phẩm dịch vụ không áp dụng bảo hành đổi trả.

  • Biểu phí: Phí dịch vụ được cập nhật trên ứng dụng
  • Quy trình cung cấp dịch vụ:

+ Nạp điểm thông qua hình thức thanh toán trực tiếp hoặc qua ví điện tử

+  Sau khi thanh toán nhận được số điểm tương ứng + Sử dụng điểm này thực hiện việc thanh toán các dịch vụ trong ứng dụng

Nghĩa vụ người bán: cung cấp đầy đủ thông tin, giá cả dịch vụ

Nghĩa vụ người dùng: cung cấp đầy đủ thông tin chính xác, trung thực. Đọc kỹ các điều khoản quy định của ứng dụng trước khi thực hiện giao dịch

Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, tạm ngưng hoặc chấm dứt tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng hoặc bất kỳ dịch vụ nào mà Chúng tôi cung cấp vào bất cứ thời điểm nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc phát hành các dịch vụ hoặc tính năng của dịch vụ với phiên bản thử nghiệm mà các phiên bản này có thể không đúng hoặc không hoàn toàn giống với phiên bản cuối cùng. Chúng tôi có toàn quyền giới hạn một số tính năng hoặc phạm vi truy cập của khách hàng đối với một phần hoặc toàn bộ ứng dụng mà không cần thông báo hay chịu trách nhiệm.

Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều khoản và Điều kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

Phương thức thanh toán

Tổng hợp các thông tin về phương thức thanh toán của các dịch vụ của Rabbit EVC.

1.1. Hệ thống thanh toán trực tuyến của Rabbit EVC được cung cấp bởi các đối tác cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán (bao gồm nhưng không giới hạn ở Cổng thanh toán điện tử và dịch vụ Ví điện tử) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật trong việc thanh toán trực tuyến đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Thanh Toán.

1.2. Thành Viên không đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán, thông tin tài khoản/thẻ, mật khẩu và các thông tin xác thực khác của Giao Dịch với bất kỳ bên thứ ba nào bằng bất kỳ hình thức liên lạc nào. Rabbit EVC không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro Thành Viên có thể gánh chịu trong việc để lộ các thông tin thanh toán. 1.3. Thành Viên tuyệt đối không được trực tiếp hay gián tiếp sử dụng, phát tán bất kỳ chương trình, mã, công cụ hay hình thức nào khác để xâm nhập, can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Rabbit EVC và các Thành Viên khác. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và quy định của pháp luật

Chính sách bảo mật

Tổng hợp các thông tin về chính sách bảo mật của các dịch vụ của Rabbit EVC.

  • Nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thì bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin liên quan đến chính sách này. Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập được sử dụng để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc chia sẻ thông tin của bạn với bất kỳ ai ngoại trừ những gì được mô tả trong Chính sách Bảo mật này
  • Những thông tin cá nhận mà chúng tôi thu thập bao gồm nhưng không giới hạn: Họ tên, số điện thoại, email, và các thông tin khác trên thiết bị di động và được sự cho phép của khách hàng khi cài đặt ứng dụng.

Ứng dụng sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba có thể thu thập thông tin để xác định bạn.

Liên kết đến chính sách bảo mật của các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba được sử dụng bởi ứng dụng:

  • Dịch vụ Google Play
  • Google Analytics cho Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • Facebook
  • trên thiết bị di động và được sự cho phép của khách hàng khi cài đặt ứng dụng.

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn biết rằng mỗi khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, trong trường hợp xảy ra lỗi trong ứng dụng, chúng tôi thu thập dữ liệu và thông tin (thông qua các sản phẩm của bên thứ ba) trên điện thoại của bạn gọi là Dữ liệu nhật ký. Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (“IP”) của thiết bị, tên thiết bị, phiên bản hệ điều hành, cấu hình của ứng dụng khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, thời gian và ngày sử dụng Dịch vụ của bạn, và các số liệu thống kê khác

Điều khoản sử dụng Cookie

Tổng hợp các thông tin về điều khoản sử dụng của các dịch vụ của Rabbit EVC.

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của Khách Hàng để đảm bảo cho Khách Hàng khả năng sử dụng liên tục các Sản Phẩm Của Chúng Tôi, và lưu trữ trong thời hạn cần thiết để thực hiện được các mục tiêu quy định tại Chính sách quyền riêng tư này, hoặc theo quy định của pháp luật (bao gồm cả cho mục đích thuế và kế toán), hoặc để thực hiện các công việc khác như được thông báo trước cho Khách Hàng. Thời gian Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân cụ thể khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng và Chúng tôi sẽ xóa thông tin cá nhân của Khách Hàng theo quy định của pháp luật hiện hành

Nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể thuê công ty và cá nhân bên thứ ba vì các lý do sau đây:

Hỗ trợ Dịch vụ của chúng tôi

Cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi

Thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ; hoặc

Hỗ trợ chúng tôi trong việc phân tích cách Dịch vụ của chúng tôi được sử dụng. Chúng tôi muốn thông báo cho người dùng của Dịch vụ này rằng những bên thứ ba này có quyền truy cập vào Thông tin Cá nhân của họ. Lý do là để thực hiện các nhiệm vụ được giao cho họ thay mặt chúng tôi. Tuy nhiên, họ có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng thông tin cho bất kỳ mục đích khác

Người dùng đăng nhập tài khoản và chỉnh sửa trực tiếp trên ứng dụng, ứng dụng sẽ cập nhật thông tin mới nhất do người dùng cung cấp

Giải quyết khiếu nại

Tổng hợp các thông tin về giải quyết khiếu nại của các dịch vụ của Rabbit EVC.

Khách Hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của ứng dụng thương mại điện tử Rabbit EVC. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách Hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Chúng tôi sẽ tích cực hỗ trợ Khách Hàng trong việc giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo theo quy trình như sau:

Bước 1: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách Hàng, chủ động giải quyết nhanh chóng và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại trên nếu có cơ sở các chính sách mà chúng tôi đã công bố.

Bước 2: Trong trường hợp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà chúng tôi đã công bố thì Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Khách Hàng không quá 7 (bảy) ngày.

Bước 3: Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại cho các bộ phận có liên quan để thực hiện và gọi điện xác nhận với Khách Hàng về kết quả khiếu nại đã được giải quyết.

Khách Hàng có thể gửi khiếu nại tại địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP THÔNG MINH ZIOT

Địa chỉ trụ sở: 585/8/15 Quốc lộ 13, khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam

Hotline: 0582155421

Email: info@ziot.vn

Facebook: https://www.facebook.com/rabbitevc/ Zalo: https://zalo.me/0582155421

Dịch vụ này không dành cho những người dưới 13 tuổi. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân có thể nhận dạng của trẻ em dưới 13 tuổi. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra rằng một trẻ em dưới 13 tuổi đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, chúng tôi sẽ ngay lập tức xóa thông tin này khỏi máy chủ của chúng tôi. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ và bạn nhận thấy rằng con của bạn đã cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân, hãy liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể thực hiện các hành động cần thiết

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Bảo mật của chúng tôi từ thời gian này sang thời gian khác. Do đó, bạn được khuyến nghị xem lại trang này định kỳ để biết những thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Bảo mật mới trên trang này.